Giới thiệu về Toolbar của CloverBlock

Toolbar của CloverBlock

Bài viết này giới thiệu với người đọc về thanh công cụ chương trình (Toolbar) của CloverBlock. Toolbar bao gồm các mục chính sau: File, Edit, Example và Help trong đó tính năng cụ thể các mục như sau:

  • File: Bao gồm các mục sau:

Trong đó:

New: Tạo chương trình mới

Open: Mở mộ chương trình của CloverBlock có sẵn (Định dạng xml)

Save Block as: Lưu chương trình CloverBlock đang lập trình

Save Arduino Sketch as: Lưu chương trình Arduino được tạo ra từ CloverBlock

Quit: Thoát chương trình

  • Edit: Bao gồm các mục sau:

Undo (Ctrl+Z): Khôi phục một thao tác vừa thực hiện

Redo (Ctrl+Y): Thực hiện lại thao tác đã Undo

Cut: Cắt vùng block đã chọn

Copy: Sao chép vùng block đã chọn

Paste: Dán vùng block đã Copy hoặc Cut trước đó

Delete: Xóa vùng block đã chọn

Delete All: Xóa tất cả các block có trong vùng code

Preferences: Cài đặt IDE, sau khi chọn mục Preferences sẽ có một bảng hiện ra như sau:

Trong bảng này có các cài đặt về Board kết nối, Cổng COM kết nối và ngôn ngữ giao diện của phần mềm. Trong đó:

Clover Board: Chọn Board KIT được cắm vào máy tính để lập trình

COM Port: Cổng COM mà máy tính nhận dạng thiết bị Clover Board

Default IDE button: Chọn tính năng nhấn khi bấm vào nút nạp

Language: Ngôn ngữ phần mềm (Hiện tại mới chỉ có gói tiếng Anh), Tiếng Việt sẽ được cập nhật sớm)

  • Example: Chứa các ví dụ đã được tích hợp sẵn trong phần mềm để người dùng có thể thử nghiệm.

  • Help: Chứa các thông tin về sản phẩm và đơn vị thiết kế sản phẩm.

Bài viết liên quan